Regulamin

Artykuł 1 – Definicje

1. W niniejszych ogólnych warunkach poniższe terminy mają następujące znaczenie, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.

2. Oferta: każda oferta lub wycena dla Klienta dotycząca świadczenia Usług przez Global Traffic.

3. Usługi : Global Traffic wybiera dla Klienta jeden lub więcej formularzy subskrypcji na różnych portalach randkowych i dostarcza (niewiążące) (strona randkowa) propozycje erotycznych rozmów z fałszywymi profilami na tych portalach randkowych.

4. Usługodawca: Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Filiate BV, założona zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Holandii i oferująca Usługi Klientowi, zwana dalej: Global Traffic .

5. Klient: osoba fizyczna, która nie wykonuje zawodu lub działalności gospodarczej, która została wyznaczona przez Global Traffic, dostarczyła projekty do Global Traffic dla Usług, które są wykonywane przez Global Traffic, lub do której Global Traffic ma propozycję na podstawie zawartej Umowy.

6. Umowa: wszelkie Umowy i inne zobowiązania pomiędzy Klientem a Global Traffic, a także propozycje Global Traffic dotyczące Usług świadczonych Klientowi przez Global Traffic, które zostały zaakceptowane przez Klienta oraz zostały zaakceptowane i wykonane przez Global Traffic z którymi niniejsze ogólne warunki stanowią nierozerwalną całość.

Artykuł 2 – Zastosowanie

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej Oferty od Global Traffic, każdej Umowy między Global Traffic a Klientem oraz do każdej usługi oferowanej przez Global Traffic.

2. Przed zawarciem Umowy Klient otrzyma niniejsze ogólne warunki. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, Global Traffic wskaże Klientowi, w jaki sposób Klient może zapoznać się z ogólnymi warunkami.

3. Odstępstwo od niniejszych ogólnych warunków nie jest możliwe. W wyjątkowych sytuacjach ogólne warunki mogą być odmienne, o ile zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie z Global Traffic.

4. Niniejsze ogólne warunki mają również zastosowanie do dodatkowych, zmienionych i uzupełniających zamówień Klienta.

5. Ogólne warunki Klienta są wyłączone.

6. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków jest częściowo lub całkowicie nieważne lub nieważne, pozostałe postanowienia niniejszych ogólnych warunków pozostają w mocy, a nieważne/nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowienie o takim samym znaczeniu, jak postanowienie pierwotne.

7. Niejasności dotyczące treści, wyjaśnień lub sytuacji nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach należy oceniać i wyjaśniać w duchu niniejszych ogólnych warunków.

8. Zastosowanie art. 7:404 holenderskiego kodeksu cywilnego i 7:407 ust. 2 holenderskiego kodeksu cywilnego jest wyraźnie wyłączone.

9. Jeżeli w niniejszych ogólnych warunkach jest mowa o nim/nią, należy to również rozumieć jako odniesienie do niego/jego, o ile ma to zastosowanie.

10. W przypadku, gdy Global Traffic nie zawsze wymagał przestrzegania niniejszych ogólnych warunków, zachowuje swoje prawo do żądania zgodności w całości lub w części z niniejszymi ogólnymi warunkami.

11. Ogólne warunki (użytkownika) odpowiedniego serwisu randkowego mają zastosowanie odpowiednio do niniejszych ogólnych warunków.

Artykuł 3 – Oferta

1. Wszystkie oferty składane przez Global Traffic są niezobowiązujące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na piśmie. Jeśli Oferta jest ograniczona lub ważna w określonych warunkach, zostanie to wyraźnie określone w Ofercie.

2. Global Traffic ma prawo odmówić zawarcia Umowy z (potencjalnym) Klientem z ważnej przyczyny Global Traffic.

3. Oferta zawiera opis oferowanych Usług. Opis jest dostatecznie sprecyzowany, aby Klient mógł dokonać właściwej oceny oferty. Wszelkie informacje zawarte w ofercie są jedynie wskazówką i nie mogą stanowić podstawy do jakiegokolwiek odszkodowania lub rozwiązania Umowy.

4. Oferty lub wyceny nie mają automatycznego zastosowania do zamówień uzupełniających.

5. Terminy dostaw w ofercie Global Traffic są co do zasady orientacyjne i w przypadku ich przekroczenia nie uprawniają Klienta do wypowiedzenia lub odszkodowania, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 4 – Zawarcie Umowy

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Klienta Oferty lub Umowy od Global Traffic poprzez wypełnienie danych za pośrednictwem serwisu Global Traffic oraz potwierdzenia przez Global Traffic żądania Klienta.

2. Global Traffic ma prawo do odstąpienia od (podpisanej) Umowy w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania akceptacji.

3. Global Traffic nie jest związany Ofertą, jeżeli Klient mógł racjonalnie oczekiwać lub powinien był zrozumieć lub powinien był zrozumieć, że Oferta zawiera oczywisty błąd lub błąd. Klient nie może wywodzić żadnych praw z tego błędu lub błędu.

4. W przypadku anulowania przez Klienta zamówienia, które zostało już potwierdzone, koszty już poniesione (w tym poświęcony czas) obciążają Klienta.

5. Każda Umowa zawarta z Global Traffic lub projekt przyznany przez Klienta Global Traffic spoczywa na firmie, a nie na osobie indywidualnej związanej z Global Traffic.

6. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni, chyba że Global Traffic uruchomił już Usługi za zgodą Klienta. Klient zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy za pomocą tego zezwolenia.

7. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest przez kilku Klientów, każdy Klient ponosi indywidualną odpowiedzialność za wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy.

Artykuł 5 – Okres obowiązywania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony. Czas trwania zlecenia zależy również od czynników zewnętrznych, w tym między innymi od jakości i terminowości informacji, które Global Traffic uzyskuje od Klienta.

2. Zarówno Klient, jak i Global Traffic mogą rozwiązać Umowę na podstawie przypisanego jej uchybienia w wykonaniu Umowy, jeżeli druga strona została pisemnie powiadomiona o niewykonaniu zobowiązania i otrzymała rozsądny termin na wypełnienie swoich zobowiązań oraz nadal nie wypełnia swoich zobowiązań. następnie przestrzegaj prawidłowo. Obejmuje to również zobowiązania płatnicze i współpracy Klienta.

3. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na zobowiązania płatnicze Klienta w zakresie, w jakim Global Traffic wykonywał już prace lub świadczył usługi w momencie rozwiązania. Klient musi zapłacić ustaloną opłatę.

4. Strony mogą wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy Klient jest winien Global Traffic faktycznie poniesione do tego momentu koszty według ustalonej (godzinowej) stawki. Prowadzi w tym rejestracja czasu Global Traffic.

6. Zarówno Klient, jak i Global Traffic mogą wypowiedzieć Umowę na piśmie w całości lub w części, bez dalszego wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli jednej ze stron udzielono moratorium, ogłoszono upadłość lub dana firma wygaśnie w terminie do likwidacji. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa powyżej, Global Traffic nigdy nie jest zobowiązany do zwrotu już otrzymanych pieniędzy i/lub odszkodowania.

Artykuł 6 – Wykonanie usługi

1. Global Traffic dołoży wszelkich starań, aby uzgodniona usługa została wykonana z największą możliwą starannością, jakiej można oczekiwać od dobrego usługodawcy. Global Traffic gwarantuje profesjonalną i niezależną obsługę. Wszystkie Usługi są świadczone na podstawie zobowiązania do dołożenia wszelkich starań, chyba że wynik został wyraźnie uzgodniony na piśmie i szczegółowo opisany.

2. Umowa, na podstawie której Global Traffic świadczy Usługi, jest wiodąca co do wielkości i zakresu usług. Umowa będzie wykonywana wyłącznie na korzyść Klienta. Osoby trzecie nie mogą wywodzić żadnych praw z treści Usług wykonywanych w związku z Umową.

3. Informacje i dane podane przez Klienta są podstawą, na której oparte są Usługi oferowane przez Global Traffic oraz ceny. Global Traffic ma prawo do zmiany swoich usług i cen, jeśli podane informacje okażą się nieprawidłowe i/lub niekompletne.

4. W realizacji Usług Global Traffic nie jest zobowiązany ani zobowiązany do stosowania się do poleceń Klienta w przypadku zmiany treści lub zakresu uzgodnionych Usług. W przypadku, gdy polecenie spowoduje dalsze prace dla Global Traffic, Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zwrotu dodatkowych kosztów dodatkowych na podstawie nowej wyceny.

5. Global Traffic ma prawo angażować osoby trzecie do świadczenia Usług według własnego uznania.

6. Jeżeli charakter i czas trwania zlecenia tego wymaga, Global Traffic będzie w międzyczasie informować Klienta o postępach w uzgodniony sposób.

7. Realizacja Usług odbywa się na podstawie informacji przekazanych przez Klienta. Jeśli informacje muszą zostać zmienione, może to mieć konsekwencje dla ustalonego planowania. Global Traffic nigdy nie ponosi odpowiedzialności za dostosowanie planowania. Jeżeli rozpoczęcie, postęp lub świadczenie Usług jest opóźnione, ponieważ na przykład Klient nie dostarczył wszystkich wymaganych informacji lub nie dostarczył ich na czas lub w pożądanym formacie, nie zapewnia wystarczającej współpracy, ewentualne zaliczki nie zostały odebrane przez Global Traffic na czas lub w okolicznościach, na które Klient ponosi koszt i ryzyko, nastąpiło opóźnienie, Global Traffic ma prawo do rozsądnego przedłużenia terminu dostawy lub realizacji. Wszelkie szkody i dodatkowe koszty wynikające z opóźnienia z przyczyn, o których mowa powyżej, obciążają i ryzyko Klienta.

8. Global Traffic informuje Klienta, że Klient jest kierowany na strony internetowe osób trzecich i że Global Traffic tylko pomaga Klientowi znaleźć serwis randkowy, który najlepiej odpowiada życzeniom Klienta.

9. Global Traffic informuje Klienta, że czatowanie na tych stronach internetowych odbywa się wyłącznie z fikcyjnymi profilami, zgodnie z intencjami Holenderskiego Urzędu ds. Konsumentów i Rynków. Fizyczne uzgodnienia z tymi fikcyjnymi profilami nie są zatem możliwe.

10. Global Traffic oferuje Klientowi możliwość odmowy dostępu do serwisu Global Traffic, jak również dostępu do serwisów randkowych w przypadku, gdy Global Traffic lub jeden z powiązanych serwisów randkowych uważa, że Klient powinien być chroniony przed jego własnymi zachowaniami online . W takim przypadku Global Traffic nie będzie przedstawiał nowych propozycji czatowania za pośrednictwem serwisów randkowych podczas blokady.

Artykuł 7 – Obowiązki Klienta

1. Klient jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji wymaganych przez Global Traffic oraz odpowiednich załączników i związanych z nimi informacji i danych w odpowiednim czasie i/lub przed rozpoczęciem pracy i w pożądanej formie w celu prawidłowej i sprawnej realizacji Umowy. W przeciwnym razie Global Traffic może nie być w stanie w pełni wdrożyć i/lub dostarczyć odpowiednich dokumentów. Konsekwencje takiej sytuacji są zawsze na koszt i ryzyko Klienta.

2. Global Traffic nie jest zobowiązany do sprawdzania dokładności i/lub kompletności przekazanych mu informacji ani do aktualizowania Klienta w odniesieniu do informacji, jeśli uległy one zmianie w czasie, a Global Traffic nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji opracowane przez Global Traffic dla stron trzecich i/lub dostarczone stronom trzecim w kontekście Umowy.

3. Global Traffic może, jeśli jest to konieczne do wykonania Umowy, zażądać dodatkowych informacji. W przeciwnym razie Global Traffic ma prawo zawiesić swoją działalność do czasu otrzymania informacji, bez obowiązku wypłaty odszkodowania z jakiegokolwiek powodu wobec Klienta. W przypadku zmiany okoliczności, Klient musi powiadomić Global Traffic niezwłocznie lub nie później niż 3 dni robocze po ujawnieniu zmiany.

Artykuł 8 – Propozycje

1. Global Traffic może, jeśli otrzyma takie polecenie, sporządzić porady, plan działania, projekt, raportowanie, planowanie i/lub raportowanie na korzyść usługi. Treść tego nie jest wiążąca i ma jedynie charakter doradczy, ale Global Traffic będzie dochowywał swoich obowiązków staranności. Klient sam decyduje i na własną odpowiedzialność, czy skorzystać z porady.

2. Porady i/lub propozycje dostarczane przez Global Traffic, w jakiejkolwiek formie, nigdy nie mogą być uważane za wiążące porady i/lub propozycje.

3. Na pierwsze żądanie Global Traffic klient zobowiązany jest do oceny złożonych przez siebie propozycji. Jeśli Global Traffic opóźni się w swojej pracy, ponieważ Klient nie dostarczy lub nie przedstawi na czas oceny propozycji złożonej przez Global Traffic, Klient jest przez cały czas odpowiedzialny za wynikające z tego konsekwencje, takie jak opóźnienie.

4. Charakter usługi oznacza, że wynik zawsze zależy od czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na raporty i porady i/lub propozycje Global Traffic, takich jak jakość, poprawność i terminowość dostarczania wymaganych informacji i danych. Klienta i jego pracowników. Klient gwarantuje jakość oraz terminowe i prawidłowe dostarczenie wymaganych danych i informacji.

5. Klient powiadomi Global Traffic na piśmie przed rozpoczęciem pracy o wszystkich okolicznościach, które są lub mogą być ważne, w tym o wszelkich punktach i priorytetach, na które Klient życzy sobie zwrócić uwagę.

Artykuł 9 – Dodatkowe działania i zmiany

1. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy okaże się, że Umowa wymaga korekty lub jeżeli na żądanie Klienta wymagane są dalsze prace w celu osiągnięcia pożądanego dla Klienta rezultatu, Klient jest zobowiązany do zapłaty za te dodatkowe prace zgodnie z z ustaloną stawką. . Global Traffic nie jest zobowiązany do spełnienia tego żądania i może żądać od Klienta zawarcia w tym celu odrębnej Umowy i/lub skierowania jej do upoważnionej osoby trzeciej.

2. Jeżeli dodatkowa praca jest wynikiem zaniedbania Global Traffic, Global Traffic nieprawidłowo oszacował lub mógł racjonalnie przewidzieć przedmiotowe prace, koszty te nie zostaną przeniesione na Klienta.

Artykuł 10 – Bezpłatne usługi

Usługa Global Traffic jest całkowicie bezpłatna. Global Traffic nigdy nie obciąża Klienta kosztami swoich Usług.

Artykuł 11 – Prywatność, przetwarzanie danych i bezpieczeństwo

1. Global Traffic ostrożnie obchodzi się z danymi (osobowymi) Klienta i będzie je wykorzystywać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi normami. Na żądanie Global Traffic poinformuje o tym osobę, której dane dotyczą.

2. Klient odpowiada za przetwarzanie danych, które są przetwarzane za pomocą usługi Global Traffic. Klient gwarantuje również, że treść danych nie jest niezgodna z prawem i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. W tym kontekście Klient zwalnia Global Traffic z wszelkich (prawnych) roszczeń związanych z tymi danymi lub wykonaniem Umowy.

3. Jeżeli Global Traffic jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa informacji zgodnie z Umową, zabezpieczenie to będzie spełniać uzgodnione specyfikacje i poziom bezpieczeństwa, który jest zgodny z aktualnym stanem wiedzy, wrażliwością danych i związanymi z tym kosztami. , nie jest nierozsądne.

Artykuł 12 – Zawieszenie i rozwiązanie

1. Global Traffic ma prawo do zachowania danych, plików danych i innych, które otrzymał lub zrealizował, jeżeli Klient nie wywiązał się jeszcze (w pełni) ze swoich zobowiązań płatniczych. Prawo to pozostaje w pełni w mocy, jeśli powód Global Traffic jest uzasadniony, co w takim przypadku uzasadnia zawieszenie.

2. Global Traffic jest upoważniony do wstrzymania realizacji swoich zobowiązań z chwilą opóźnienia Klienta w wypełnieniu jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy, w tym opóźnienia w płatnościach za faktury. Zawieszenie zostanie niezwłocznie potwierdzone pisemnie Klientowi.

3. W takim przypadku Global Traffic nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bez względu na przyczynę, powstałe w wyniku zawieszenia swojej działalności.

4. Zawieszenie (i/lub rozwiązanie) nie wpływa na zobowiązania płatnicze Klienta za wykonaną pracę. Ponadto Klient jest zobowiązany do zrekompensowania Global Traffic wszelkich strat finansowych, które poniósł Global Traffic w wyniku niewykonania zobowiązania przez Klienta.

Artykuł 13 – Siła wyższa

1. Global Traffic nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z Umowy w wyniku działania siły wyższej.

2. Siła wyższa ze strony Global Traffic w każdym przypadku obejmuje, ale nie ogranicza się do: (i) siły wyższej dostawców Global Traffic, (ii) niewykonania należycie zobowiązań dostawców określonych przez Klienta lub osoby trzecie lub zalecane do Global Traffic, (iii) wadliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek strony trzecie zaangażowane w świadczenie usługi, (iv) środki rządowe, (v) awaria elektryczności, Internetu, sieci danych i/lub urządzeń telekomunikacyjnych, (vi) choroby pracownicy Global Traffic lub zatrudnieni przez nią doradcy oraz (vii) inne sytuacje, które w opinii Global Traffic są poza jej kontrolą, które czasowo lub na stałe uniemożliwiają wypełnienie jej zobowiązań.

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, obu Stronom przysługuje prawo rozwiązania Umowy w całości lub w części. Wszelkie koszty poniesione przed rozwiązaniem Umowy zostaną w takim przypadku opłacone przez Klienta. Global Traffic nie jest zobowiązany do zrekompensowania Klientowi jakichkolwiek strat spowodowanych takim odwołaniem.

Artykuł 14 – Ograniczenie odpowiedzialności

1. W przypadku nieosiągnięcia jakiegokolwiek rezultatu określonego w Umowie, usterka ze strony Global Traffic zostanie uznana za zaistniałą tylko wtedy, gdy Global Traffic wyraźnie obiecała ten wynik przy akceptacji Umowy.

2. W przypadku uchybienia, które można przypisać Global Traffic, Global Traffic jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania tylko wtedy, gdy Klient powiadomił Global Traffic o niewykonaniu zobowiązania w ciągu 14 dni od wykrycia nieprawidłowości, a Global Traffic nie usunął później to uchybienie w rozsądnym terminie. odzyskany. Powiadomienie o niewykonaniu zobowiązania musi być złożone na piśmie i zawierać tak dokładny opis/uzasadnienie nieprawidłowości, aby Global Traffic mógł odpowiednio zareagować.

3. Global Traffic oferuje jedynie niezobowiązującą Usługę, z której Klient może korzystać bezpłatnie i nigdy nie daje gwarancji korzystania ze swoich Usług. Global Traffic wyklucza wszelką odpowiedzialność wobec Klienta, o ile nie sprzeciwia się temu przepis ustawowy. Jeżeli wykonanie usługi prowadzi do odpowiedzialności Global Traffic wobec Klienta, odpowiedzialność ta jest ograniczona do bezpośredniej szkody Klienta, nie przekraczającej jednak 100 euro.

4. Global Traffic wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody wtórne. Global Traffic nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, straty handlowe, utratę zysków i/lub poniesione straty, utracone oszczędności, szkody spowodowane przerwami w działalności, straty kapitałowe, szkody wynikające z opóźnień, szkody dotyczące odsetek i szkody niematerialne.

5. Klient zwalnia Global Traffic z wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z wady powstałej w wyniku usługi świadczonej przez Klienta na rzecz osoby trzeciej, która również obejmowała Usługi świadczone przez Global Traffic, chyba że Klient jest w stanie wykazać, że szkoda została spowodowana wyłącznie przez usługę Global Traffic.

6. Global Traffic nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Klient przypuszcza, że rozmawia z osobą fizyczną. Global Traffic wskazał Klientowi, że są to fizyczne profile na stronach internetowych osób trzecich, dla których Global Traffic złożyło propozycję. Global Traffic nie zwróci żadnych pieniędzy wpłaconych przez Klienta serwisom randkowym za czatowanie z profilami.

7. Wszelkie porady i/lub propozycje udzielone przez Global Traffic, oparte na informacjach, które są niekompletne i/lub nieprawidłowo dostarczone przez Klienta, nigdy nie stanowią podstawy do odpowiedzialności ze strony Global Traffic.

8. Treść porad i/lub propozycji dostarczonych przez Global Traffic nie jest wiążąca i ma jedynie charakter doradczy. Klient sam decyduje i na własną odpowiedzialność, czy będzie postępować zgodnie z propozycjami i radami i/lub propozycjami Global Traffic, o których mowa w niniejszym dokumencie. Wszelkie konsekwencje wynikające z kontynuacji porady i/lub propozycji są na rachunek i ryzyko Klienta. Klient ma zawsze swobodę dokonywania własnych wyborów, które odbiegają od porad dostarczonych przez Global Traffic. W takim przypadku firma Global Traffic nie jest związana żadną formą zwrotu pieniędzy.

9. Jeśli osoba trzecia jest zaangażowana przez lub w imieniu Klienta, Global Traffic nigdy nie ponosi odpowiedzialności za działania i porady i/lub propozycje osoby trzeciej zaangażowanej przez Klienta, jak również za przetwarzanie wyników (porad i /lub propozycję) porady i/lub propozycji sporządzonej przez Klienta. strona trzecia zaangażowana w Global Traffic zapewnia własne porady i/lub propozycje.

10. Global Traffic nie gwarantuje poprawnego i kompletnego przekazania treści i wiadomości e-mail wysłanej przez/w imieniu Global Traffic ani jej terminowego odbioru.

11. Wszelkie roszczenia Klienta z tytułu uchybień ze strony Global Traffic przedawniają się, jeżeli nie zostały one zgłoszone Global Traffic na piśmie i z uzasadnieniem w ciągu jednego roku od momentu, w którym Klient dowiedział się lub mógł mieć świadomość faktów na na których opiera swoje roszczenia. Po upływie roku od rozwiązania Umowy pomiędzy stronami odpowiedzialność Global Traffic wygasa.

Artykuł 15 – Poufność

1. Global Traffic i Klient zobowiązują się do zachowania poufności wszystkich poufnych informacji uzyskanych w ramach zlecenia. Poufność wynika z cesji i należy ją również założyć, jeśli można racjonalnie oczekiwać, że dotyczy ona informacji poufnych. Poufność nie ma zastosowania, jeśli dane informacje są już publiczne/powszechnie znane, informacje nie są poufne i/lub informacje nie zostały ujawnione Global Traffic podczas trwania Umowy z Klientem i/lub zostały uzyskane przez Global Traffic w inny sposób . .

2. Tajemnica dotyczy w szczególności porad, raportów, projektów, metod pracy i/lub raportowania zlecenia Klienta sporządzonego przez Global Traffic. Klientowi wyraźnie zabrania się udostępniania jego treści pracownikom, którzy nie są upoważnieni do zapoznania się z tym oraz (nieuprawnionym) osobom trzecim. Ponadto, Global Traffic zawsze dokłada wymaganej staranności w kontaktach z wszelkimi wrażliwymi informacjami biznesowymi dostarczonymi przez Klienta.

3. Jeżeli Global Traffic jest zobowiązany do przekazania informacji poufnych prawu lub właściwemu sądowi lub wyznaczonej stronie trzeciej na podstawie przepisu ustawowego lub orzeczenia sądu, a Global Traffic nie może powoływać się na prawo do nieujawniania informacji, Global Traffic nie jest zobowiązany do wypłacić jakiekolwiek odszkodowanie i nie daje Klientowi podstaw do rozwiązania Umowy.

4. Przekazywanie lub rozpowszechnianie informacji stronom trzecim i/lub publikowanie oświadczeń, porad lub produkcji dostarczanych przez Global Traffic stronom trzecim wymaga pisemnej zgody Global Traffic, chyba że taka zgoda została wcześniej wyraźnie uzgodniona. Klient zwolni Global Traffic z wszelkich roszczeń takich osób trzecich w wyniku polegania na takich informacjach rozpowszechnianych bez pisemnej zgody Global Traffic.

5. Global Traffic i Klient nakładają również obowiązek zachowania poufności na osoby trzecie, które mają być przez nich angażowane.

Artykuł 16 – Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa autorskie Global Traffic, w tym między innymi wszystkie projekty, modele, raporty i porady, należą wyłącznie do Global Traffic i nie są przenoszone na Klienta, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

2. W przypadku uzgodnienia, że jeden lub więcej ww. elementów lub dzieł Global Traffic zostanie przeniesiony na Klienta, Global Traffic ma prawo zawrzeć w tym celu odrębną Umowę i zażądać od Klienta odpowiedniego wynagrodzenia pieniężnego. Takie odszkodowanie musi zostać wypłacone przez Klienta przed nabyciem odpowiednich przedmiotów lub dzieł z przysługującymi im prawami własności intelektualnej.

3. Klientowi zabrania się ujawniania i/lub powielania, zmieniania lub udostępniania osobom trzecim (w tym wykorzystywania w celach komercyjnych) wszelkich dokumentów i oprogramowania, na których opierają się prawa własności intelektualnej i prawa autorskie Global Traffic, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia. pozwolenie od Global Traffic. Jeśli Klient chce wprowadzić zmiany w przedmiotach dostarczanych przez Global Traffic, Global Traffic musi wyraźnie wyrazić zgodę na zamierzone zmiany.

4. Zabrania się Klientowi korzystania z przedmiotów i dokumentów, do których przysługują prawa własności intelektualnej Global Traffic, w sposób inny niż uzgodniony w Umowie.

5. Strony będą się wzajemnie informować i wspólnie podejmować działania w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej.

Artykuł 17 – Wyłączenie odpowiedzialności i poprawność informacji

1. Klient sam jest odpowiedzialny za poprawność, wiarygodność i kompletność wszystkich danych, informacji, dokumentów i/lub dokumentów, w jakiejkolwiek formie, które przekazuje Global Traffic w kontekście Umowy, a także za dane, które otrzymuje od osób trzecich, które zostały przekazane Global Traffic w celu wykonania Usługi.

2. Klient zwalnia Global Traffic z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z niewypełnienia swoich zobowiązań lub niewykonania ich w terminie, w odniesieniu do terminowego dostarczenia wszystkich poprawnych, rzetelnych i kompletnych danych, informacji, dokumentów i/lub dokumentów .

3. Klient zwalnia Global Traffic z wszelkich roszczeń Klienta i osób trzecich przez niego zaangażowanych lub działających w jego ramach, a także klientów Klienta z tytułu nieuzyskania (w terminie) jakichkolwiek dotacji i/lub zezwoleń wymaganych w kontekst realizacji umowy.

4. Klient zwalnia Global Traffic z wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z prac wykonywanych na rzecz Klienta, w tym między innymi z praw własności intelektualnej do danych i informacji dostarczonych przez Klienta, które mogą być wykorzystane przy wykonywaniu Umowy oraz /lub działania lub zaniechania Klienta wobec osób trzecich.

5. Jeżeli Klient udostępnia Global Traffic elektroniczne pliki, oprogramowanie lub nośniki informacji, Klient gwarantuje, że są one wolne od wirusów i wad.

Artykuł 18 – Skargi

1. W przypadku, gdy Klient nie jest zadowolony z obsługi Global Traffic lub w inny sposób ma reklamacje dotyczące wykonania swojego zlecenia, Klient jest zobowiązany zgłosić te reklamacje w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od wystąpienia odpowiedniej przyczyny. co doprowadziło do skargi. raport. Reklamacje można zgłaszać ustnie lub pisemnie na adres team@globaltraffic.nl z tematem „Reklamacja”.

2. Reklamacja musi być odpowiednio uzasadniona i/lub wyjaśniona przez Klienta, jeżeli Global Traffic ma być w stanie rozpatrzyć reklamację.

3. Global Traffic ustosunkuje się merytorycznie do reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

4. Strony będą starały się wspólnie znaleźć rozwiązanie.

Artykuł 19 – Prawo właściwe

1. Stosunek prawny pomiędzy Global Traffic a Klientem podlega prawu holenderskiemu.

2. Global Traffic zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków i poinformuje o tym Klienta.

3. W przypadku tłumaczenia niniejszych ogólnych warunków, pierwszeństwo ma wersja holenderska.

4. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z Umową pomiędzy Global Traffic a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy sąd Sądu Okręgowego w Rotterdamie, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy wyznaczają inny właściwy sąd.

Ridderkerk, 24 marca 2022 r.

Oświadczenie o prywatności

Uzyskiwanie danych osobowych:

Jeśli korzystasz z usług Global Traffic, sam przekazujesz firmie Global Traffic szereg danych osobowych lub dane osobowe są uzyskiwane od Ciebie w ramach umowy. Przez dane osobowe rozumie się wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Kategorie danych osobowych

Global Traffic przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 1. Dane kontaktowe oraz imię i nazwisko oraz dane adresowe;
 2. Informacje o koncie, w tym hasło i nazwa użytkownika;
 3. Inne podane przez Ciebie dane osobowe.

Cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane przez Global Traffic mają na celu:

 1. Aby skontaktować się z Tobą w celu poinformowania Cię o zakupionych usługach i ich realizacji;
 2. świadczenie swoich usług;
 3. doskonalenie usługi;
 4. Dokonywanie płatności;
 5. Przestrzeganie zobowiązań prawnych;
 6. Wykonywanie wyrażeń marketingowych i komunikacyjnych;
 7. Ulepszanie strony internetowej poprzez analizę zachowań odwiedzających na stronie;
 8. Wysyłanie biuletynów;
 9. Wymiana danych z podmiotami trzecimi w celu wykonania usługi.

Podstawa przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe wyłącznie z następujących podstaw: (i) obowiązek prawny, (ii) wykonanie umowy, (iii) uzyskana (wyraźna) zgoda osób, których dane dotyczą oraz (iv) uzasadniony interes. Dane osobowe są przetwarzane przy świadczeniu usług Global Traffic. Global Traffic przetwarza tylko te dane, które firma Global Traffic uzna za niezbędne do (ulepszania) usługi i ostrożnie traktuje (osobowe) dane o Tobie io Twoim korzystaniu z usług. Podstawą przetwarzania tych danych jest zawarta przez Ciebie umowa z Global Traffic. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane poprzez odwiedzenie strony internetowej sexrandkix.pl, jeśli wyraziłeś na to zgodę.

Potrzebujesz przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania usługi. Usługi oferowane przez Global Traffic nie mogą być w pełni realizowane bez przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli w określonych celach w odniesieniu do danych osobowych wymagana jest wyraźna zgoda, musisz wyrazić na to zgodę osobno.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie ma automatycznego podejmowania decyzji.

Okres przechowywania

Dane osobowe przetwarzane przez Global Traffic są przechowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Jeżeli dłuższy okres przechowywania jest wymagany na podstawie przepisów lub regulacji, dane osobowe będą przechowywane dłużej zgodnie z tymi wymogami. Wszystkie (uzyskane) dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne.

Przetwarzanie przez osoby trzecie

Global Traffic udostępnia dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne do wykonania umowy i przestrzegania odpowiednich przepisów i regulacji. Żadne dane osobowe nie są sprzedawane. Global Traffic może mieć prawny obowiązek udostępniania danych osobowych stronom trzecim. W przypadku udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim zawierane są w tym celu umowy o przetwarzanie. Podmiotami trzecimi, którym udostępniane są dane osobowe są:

 1. Dostawcy oprogramowania, w celu wykonania umowy. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to dane o lokalizacji, adres e-mail oraz dane kontaktowe i imię i nazwisko oraz dane adresowe.
 2. Administratora serwisu, w celu realizacji umowy. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to dane o lokalizacji, adres e-mail oraz dane kontaktowe i imię i nazwisko oraz dane adresowe.
 3. Serwisy randkowe, w celu realizacji umowy. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to dane o lokalizacji, adres e-mail oraz dane kontaktowe i imię i nazwisko oraz dane adresowe.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Global Traffic poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych i bierze pod uwagę aktualny stan wiedzy, koszty wdrożenia, a także charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz zróżnicowane pod względem prawdopodobieństwa zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych i surowość. , odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka.

Młodsze niż 16 lat?

Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, tj. poniżej 16 roku życia, możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tylko za zgodą jednego z Twoich rodziców lub opiekuna prawnego. W takim przypadku ważne jest, aby rodzice lub opiekunowie przeczytali to oświadczenie. Mogą również skorzystać z przysługujących Ci praw w odniesieniu do danych osobowych, które nam pozostawiasz, takich jak prawo do wniesienia sprzeciwu wobec (dalszego) przetwarzania Twoich danych osobowych lub prawo dostępu do treści Twoich danych oraz ich poprawiania.

Zastrzeżenie

Korzystając ze strony, zgadzasz się na zrzeczenie się odpowiedzialności. Global Traffic zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości swojej witryny internetowej i/lub niniejszego zastrzeżenia w dowolnym momencie bez powiadamiania swoich klientów i/lub użytkowników witryny o tej zmianie. Treść strony internetowej została opracowana z największą starannością, ale mimo to może zawierać ewentualne nieścisłości lub być niekompletna. Global Traffic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane lub wynikające z korzystania ze strony internetowej. Korzystanie z tej witryny odbywa się całkowicie na koszt i ryzyko użytkownika witryny. Z treści strony internetowej nie można wywodzić żadnych praw. Wszystkie teksty na stronie są chronione prawami autorskimi i stanowią własność Global Traffic, o ile nie należą do osób trzecich.

Zakaz wjazdu

Global Traffic oferuje usługę mediacji, która umożliwia Ci kontakt z serwisem randkowym, który najprawdopodobniej będzie Ci odpowiadał na podstawie podanych przez Ciebie informacji. Na tym portalu randkowym możesz prowadzić zabawny (erotyczny) czat online z fikcyjnymi profilami. Portal randkowy zawiera zatem (częściowo) fikcyjne profile. Za pomocą tych fikcyjnych profili nie można umówić się na wizytę fizyczną.

Mamy nadzieję, że lubisz rozmawiać. Niektórzy z naszych klientów czasami uważają, że czatowanie przez portal randkowy jest zbyt zabawne. W rezultacie spędzają więcej czasu na tym portalu randkowym, niż chcą.

Jeśli zauważysz, że spędzasz zbyt dużo czasu w serwisie randkowym, możesz poprosić o zablokowanie danego serwisu randkowego. Twój adres IP i adres e-mail zostaną następnie zablokowane w tej witrynie randkowej na 12 miesięcy, abyś nie mógł już korzystać z witryny randkowej i/lub usług Global Traffic. Aby uzyskać taki dobrowolny zakaz dostępu, prosimy o kontakt pod adresem team@globaltraffic.nl. Jeśli zgłosisz ten dobrowolny zakaz dostępu do Global Traffic, poinformujemy o tym odpowiednią witrynę randkową, z którą jesteś powiązany, a także wszystkie inne witryny randkowe, z którymi mamy bliskie powiązania.

Zanim odmówimy Ci dostępu do strony Global Traffic oraz serwisów randkowych, z którymi jesteś połączony, sprawdzimy, czy istnieją okoliczności, które uzasadniają odmowę dostępu. Global Traffic może się z Tobą skontaktować w tej sprawie.

Oświadczenie dotyczące plików cookie

Global Traffic wykorzystuje techniczne i funkcjonalne pliki cookie w celu optymalizacji strony internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane podczas odwiedzania witryny w celu zwiększenia wydajności użytkowników. Global Traffic może, zgodnie z prawem, przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu, jeśli są one absolutnie niezbędne do korzystania z witryny. Inne rodzaje plików cookie wymagają Twojej zgody. Zalecamy akceptację plików cookie w związku z przyjaznością dla użytkownika serwisu. Odwiedzający stronę mają możliwość zameldowania się.

Pliki cookie używane przez Global Traffic to funkcjonalne pliki cookie: te pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie witryny. Te pliki cookie nie mają wpływu na prywatność, więc nie trzeba prosić ani udzielać zgody. Za pomocą tych plików cookie, na przykład, ustawienia przeglądarki są przechowywane tak, aby nasza strona internetowa mogła być najlepiej oglądana lub aby strona internetowa pozostawała dostępna (równoważenie obciążenia), ale także pliki cookie, które zapewniają, że żadne inne pliki cookie nie mogą być umieszczane (no-follow).

Za Twoją zgodą umieszczamy „śledzące pliki cookie” na Twoim komputerze. Używamy tych plików cookie, aby śledzić, które strony odwiedzasz, aby zbudować profil Twojego zachowania w Internecie. Ten profil nie jest powiązany z Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem, adresem e-mail itp., a jedynie w celu dostosowania reklam do Twojego profilu tak, aby były jak najbardziej odpowiednie dla Ciebie.

Pliki cookie od Google są również umieszczane w witrynie Global Traffic na potrzeby Google Analytics. Nie przechowujemy żadnych informacji o tym, co robisz w Internecie. Google Analytics może być wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w celu zapewnienia dostępu do tych danych. Oznacza to, że Global Traffic nie może łączyć informacji z osobą fizyczną. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na ten temat, skontaktuj się z team@globaltraffic.com.

Korzystaj z mediów społecznościowych

Global Traffic wykorzystuje pliki cookie stron trzecich w celu optymalizacji strony internetowej. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na stronie internetowej. Podmioty trzecie oznaczają Google Analytics i Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Polityka prywatności i plików cookie odpowiedniej firmy dotyczy wykorzystywania plików cookie innych firm (podmiotów trzecich). Po kliknięciu przycisku mediów społecznościowych na stronie internetowej umieszczany jest plik cookie mediów społecznościowych. Dzięki temu strona mediów społecznościowych może rozpoznać Twój adres IP, gdy tylko udostępnisz artykuł ze strony internetowej. W przypadku plików cookie stron mediów społecznościowych oraz danych i/lub danych osobowych, które z nimi gromadzą, Global Traffic odsyła do oświadczeń tych stron o prywatności i plikach cookie.

Ustawienia wyszukiwarki

Jeżeli nie chcesz, aby strony internetowe umieszczały pliki cookies na Twoim urządzeniu, z którego korzystasz, możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki. Zanim plik cookie zostanie umieszczony, otrzymasz ostrzeżenie i musisz wyrazić zgodę na plik cookie. Niezastosowanie się do tego może na przykład spowodować, że witryna nie będzie działać poprawnie. Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby Twoja przeglądarka odrzucała wszystkie pliki cookie, a także pliki cookie stron trzecich. Możesz również usunąć umieszczone pliki cookie. W tym celu musisz dostosować ustawienia swojej przeglądarki poprzez preferencje, a następnie możesz dostosować ustawienia prywatności.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy witryn internetowych osób trzecich, które są połączone z niniejszą witryną za pomocą linków. Nie możemy zagwarantować, że te osoby trzecie będą przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych witryn przed skorzystaniem z tych witryn.

Prawo osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

 1. Prawo dostępu;
  Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do uzyskania ostatecznej odpowiedzi, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, do wglądu w ich przetwarzanie.
 2. Prawo do sprostowania;
  Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia błędnych danych.
 3. Prawo do usunięcia;
  Osoba, której dane dotyczą, musi bez zbędnej zwłoki usunąć dotyczące jej dane osobowe.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
  Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu skontaktuj się z Global Traffic.
 5. Prawo do przenoszenia danych;
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania dotyczących jej danych osobowych, które dostarczyła Global Traffic w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do odczytu maszynowego formie, a także do przeniesienia tych danych do Global Traffic bez przeszkód ze strony administratora do kogo jest wysyłany. zostały dostarczone.
 6. Prawo do sprzeciwu;
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Global Traffic zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad interesami, wolnościami i prawami osoby, której dane dotyczą, związanymi z dochodzeniem, wnoszeniem lub obroną roszczeń.

Skarga

Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki Global Traffic przetwarza Twoje dane osobowe, lub jeśli chcesz skorzystać z jednego z powyższych praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem strony internetowej lub e-mailem pod adresem team@globaltraffic.nl. Aby upewnić się, że chcesz skorzystać z prawa, Global Traffic prosi o załączenie kopii dowodu tożsamości. Możesz zaczernić swoje zdjęcie paszportowe i MRZ (pasek z numerami na dole), aby chronić swoją prywatność. Global Traffic odpowie na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 4 tygodni. Możesz również złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych. To jest właściwy organ egzekucyjny. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem tego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

Global Traffic może w dowolnym momencie zmienić oświadczenie o ochronie prywatności. Najnowsza wersja jest publikowana na stronie internetowej. Dlatego zawsze sprawdzaj na stronie internetowej najnowszą wersję. Jeśli nowe oświadczenie o ochronie prywatności będzie miało wpływ na sposób, w jaki przetwarzamy już zebrane dotyczące Ciebie dane, poinformujemy Cię o tym e-mailem.

Dane naszej firmy

Helpdesk:
E-mail: Team@globaltraffic.nl

Sexrandkix.pl jest własnością Global Traffic

Adres:
Filiate BV działający pod nazwą Global Traffic
Gieterijstraat 87
2984AB, Ridderkerk

Izba Handlowa: 77890620

Ta wersja została ostatnio przyjęta 24 marca 2022 r.

Wyszukaj seks-kontakty

Nowi użytkownicy, którzy szukają seks-kontaktu